Forslag til ændring af vedtægter for stenager forsamlingshus

 

VEDTÆGTER FOR STENAGER

FORSAMLINGSHUS

2018 ændres til 2021

 

 

 1. navn og hjemsted. Foreningens navn er Foreningen Stenager Forsamlingshus. Foreningens adresse er hos formanden.
 2. Formål. Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshus i Stenager/Skibet sogn som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørigheden og et aktivt fælleskab mellem Stenager/Skibet sogns borgere. Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem forsamlingshusforeningen i amtet.
 3. Medlemmer. Medlemmer er de som har købt et eller flere medlemsbeviser, tidligere betegnet andel (andelsbeviser). Medlemsskabet er personligt på navn. Medlemsbeviser/andele kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv. Den ordinære generalforsamling fastsætter prisen på nye medlemsbeviser. En generalforsamling kan, hvis forslag herom er optaget på dagsordenen, beslutte opkrævning hos medlemmerne af et ekstraordinært kontingentbeløb, eller at der fremover fastsættes et fast årligt kontingent.

Forslag til ændring 3 :

”Alle myndige personer kan blive medlem af foreningen. Et medlemskab er personligt og gælder for et kalenderår af gangen.  

De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og formue.

Hvis et medlem ønsker at opsige sit medlemskab, inden udløb af et kalenderår, tilbagebetales kontingentet ikke.

Den ordinære generalforsamling fastsætter hvert år det årlige medlems kontingent. Kontingentet fastsættes ved opstart i år 2021 til kr. 100,-

De tidligere medlemsbeviser/andele annulleres og udstedes derved ikke længere.

Kontingentet vil ikke blive opkrævet,  der opfordres til indbetaling på foreningens konto nr. eller MobilePay.

Bestyrelsen fører protokol over medlemmerne. Ved regnskabsårets afslutning slettes protokollen”.

 1. Generalforsamlinger. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling af holdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i mindst et af de lokale aviser. Forslag fra medlemmerne til behandling skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1)                       Valg af dirigent

2)                       Valg af stemmetællere

3)                       Formandens beretning

4)                       Forelæggelse af det reviderede regnskab

5)                       Indkomne forsalg

6)                       Forsalg til pris for medlemsbeviser og evt. kontingent

7)                       Valg af – 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år plus 1 bestyrelsessuppleant  for 1 år

2 revisorer – for ét år ad gangen plus 1 revisorsuppleant for 1 år

8)                       Eventuelt. Herunder kan intet besluttes.

Alle beslutninger  træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlad at stemme, hverken stemme for eller imod eller afgiver ugyldige eller blanke stemmesedler, medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes kun ved personvalg mellem flere foreslåede eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem kun afgive 1 stemme uanset sit antal medlemsbeviser/andele. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Indkaldelse skal angive de punkter, der er til behandling, og kun disse kan behandles. Et punkt betegnet ”Eventuelt” kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til ændring 4:

Slette ”i mindst en af de lokale aviser” og erstatte med ”på foreningens hjemmeside”.

Punkt 6 ændres til ”Fastsættelse af årligt kontingent”

 1. Bestyrelsen. Inden for rammerne af disse vedtægter og af generalforsamlingens beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem som skal bemyndiges til at forestå udlejningen af forsamlingshuset efter regler, bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for disse rammer og som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise eller kræve arrangementer og lejemål afvist, som f.eks. findes i strid hermed eller med brandværns-forskrifterne, hvad angår sandsynligt deltagerantal, eller som kunne være hærværkstruede.
 2. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som skal have tilknytning til Stenager/Skibet sogn. Disse vælges for 2 år og afgår skiftevis 3 eller 4. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og den fordeler andre bestyrelsesopgaver imellem sig. Den er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt til møde efter de regler den har fastsat herfor, og når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger forudsætter, at mindst 4 har stemt for dem. Bestyrelsen fører protokol over sager behandlet på hvert bestyrelsesmøde og over de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.
 3. Økonomi, regnskab og revision. Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. Generalforsamlingen vælger revisorer for 1 år af gangen til at revidere regnskabet og 1 revisorsuppleant til at indtræde om nødvendigt. Der kan aldrig ud betales overskudsandele til medlemmerne. Beløb indbetalt af medlemmerne for køb af andele eller medlemsbeviser anses for varige, almennyttige bidrag og kan under ingen form udbetales til indskyderne.
 4. Tegning. Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen kan optage op til 25% af den offentlige ejendomsværdi mod pant i forsamlingshuset. Låneoptagelse og pantsætning herudover, og evt. køb eller salg fast ejendom, kræver en generalforsamlingsbeslutning.
 5. Hæftelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser i forhold til foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.
 6. Foreningsbeviser og mortifikation af medlemsbeviser/andelsbeviser. Bestyrelsen fører protokol over samtlige andelsbeviser. Heri indføres medlemmets navn og adresse, samt den enkeltes antal beviser og om købsdatoer. Ved adresseændring har medlemmet pligt til at underrette bestyrelsen skriftligt. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste kendte adresse, bliver reeturneret uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen andelsbeviset ved dateret notat i medlemsprotokollen. Ligeledes sker mortifikation ved dødsfald. Medlemmer kan udtræde af foreningen ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

Forslag til ændring 10 – punktet slettes.

 1. Vedtægtsændringer. Ændringer i disse vedtægter kan ske ved vedtagelse på en ordinær generalforsamling, når der på dennes dagsorden er anmeldt et sådant forslag og det vedtages ved almindelig ¾ majoritet.

Punkt 11 ændres til 10.

 1. Foreningens opløsning. Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes gennem dagspressen til general-forsamling med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse, og opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nelstemmer. Hvad der måtte være indbetalt for medlems beviser/andele kan ikke ved en evt. opløsning udbetales til medlemmerne.

Punkt 12 ændres til 11.

 1. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning. Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, træffer den opløsende generalforsamling beslutning om at stille evt. midler til rådighed for almennyttige formål i Skibet sogn, og om hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt.

Punkt 13 ændres til 12.

 1. Ikrafttrædelse. Denne vedtægt er i henhold til §14 i den hidtidige vedtægt af 7. februar 1979 og senere vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 27. februar 2003 og senere 22. februar 2018 * og denne vedtægt træder i kraft straks efter dens endelige vedtagelse og gældende for den resterende del af dagsordenens punkter på denne generalforsamling, som endeligt vedtager den.

Punkt 14 ændres til 13.